Algemene Voorwaarden

Algemene Lever en verkoopvoorwaarden van DutchHomemade Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder inschrijving nr. 56826249 Versie januari 2013

Artikel 1 Algemeen

 1. De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen DutchHomemade en een afnemer waarop DutchHomemade deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 2. DutchHomemade handelt uitsluitend conform de algemene voorwaarden, tenzij vooraf uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen anders is overeengekomen.

Artikel 2 Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen, mondeling of schriftelijk, zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

 2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen zijn exclusief BTW. De overeenkomst met DutchHomemade komt pas tot stand

  indien de verstrekte bestelling schriftelijk is aanvaard dan wel dat de uitvoering van de bestelling door DutchHomemade is aangevangen.

Artikel 3 Uitvoering van de overeenkomst c.q. bestelling

 1. DutchHomemade zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft DutchHomemade het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 3. DutchHomemade is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat DutchHomemade is uitgegaan van door de afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Artikel 4 Levering

 1. Levering geschiedt af magazijn van DutchHomemade, tenzij anders bepaald.

 2. Afnemer is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat DutchHomemade deze bij hem aflevert of doet afleveren.

 3. Indien de afnemer weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de

  levering, is DutchHomemade gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de afnemer.

 4. DutchHomemade is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de

  deelleveringen geen zelfstandige waarde toekomt. DutchHomemade is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te

  factureren.

 5. De leveringskosten zijn ordergrootte afhankelijk en regio afhankelijk. Deze worden bij bestelling of via de website duidelijk

  gecommuniceerd. Daarbij geldt levering op de vaste afleverdag.

 6. Bij levering, op expliciet verzoek van de afnemer, op een andere dag dan overeengekomen, kunnen supplementaire

  verzendkosten in rekening worden doorberekend aan de afnemer.

Artikel 5 Onderzoek, reclames

 1. Afnemer dient het geleverde op het moment van (af)levering terstond te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de afnemer te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen.

 2. Eventuele gebreken of tekorten behoren binnen één werkdag per fax of e-mail aan DutchHomemade te worden gemeld.

 3. Indien ingevolge het vorige lid tijdig wordt gereclameerd, blijft afnemer nog steeds verplicht tot afname en betaling van de

  gekochte zaken.

 4. Wenst de koper gebrekkige zaken te retourneren dan geschiedt zulks met voorafgaande toestemming van

  DutchHomemade.

Artikel 6 Vergoedingen, prijs en kosten

 1. Indien DutchHomemade met de afnemer een vaste verkoopprijs is overeengekomen, is DutchHomemade niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs.

 2. DutchHomemade mag onder andere prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabricaten, verpakkingsmateriaal en marktwerking.

 3. De aanbieding van DutchHomemade omvat nimmer omzetbelasting, accijnzen, expediteurskosten en transportverzekering.

Artikel 7 Betaling

 1. Er is sprake van een betaling wanneer de debiteur de vordering aan DutchHomemade heeft voldaan.

 2. Tenzij schriftelijk anders tussen partijen is overeengekomen, dient een betaling door de afnemer van een door

  DutchHomemade verzonden factuur te geschieden binnen 8 dagen na de factuurdatum, zulks middels storting of overmaking op een door DutchHomemade aan te geven bankrekening in de valuta waarin is gefactureerd. De door de bank aangegeven valutadag is bepalend voor de betalingsdatum. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op noch is korting of verrekening toegestaan.

Algemene Lever en verkoopvoorwaarden van DutchHomemade Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder inschrijving nr. 56826249 Versie januari 2013

 1. De opdrachtgever is van rechtswege in verzuim indien de betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de onder voornoemd artikel vermelde termijn, hetgeen tot gevolg heeft dat de opdrachtgever vanaf de vervaldatum van de factuur een rente van 1% per maand verschuldigd is over het openstaande bedrag, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

 2. In geval van liquidatie, faillissement, beslag, surseance van betaling of zeer aannemelijke informatie van aanstaand faillissement van de afnemer zijn de vorderingen van DutchHomemade op de afnemer direct opeisbaar. In elk geval is DutchHomemade in de hiervoor benoemde situaties bevoegd zekerheidsstelling van afnemer te verlangen.

Artikel 8 Annulering

1. Bij annulering van de overeenkomst door de afnemer is deze schadevergoeding verschuldigd van minimaal 25% van hetgeen de afnemer bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen, tenzij partijen bij het sluiten van de overeenkomst anders zijn overeengekomen. Het percentage als bedoeld in de vorige zin bedraagt 100%, indien de annulering van een overeenkomst door de afnemer geschiedt terwijl de afnemer er al van in kennis is gesteld dat de op- of aflevering, of een deel ervan indien het een deellevering betreft, kan plaatsvinden.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

 1. Materiele door DutchHomemade geleverde zaken blijven eigendom van DutchHomemade totdat de afnemer alle navolgende verplichtingen uit alle met DutchHomemade gesloten overeenkomsten is nagekomen.

 2. De afnemer draagt evenwel de aansprakelijkheid en het risico voor de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken vanaf het moment waarop deze te zijner beschikking zijn gesteld. Voor elke mogelijke aanspraak van derden zal de afnemer DutchHomemade vrijwaren.

Artikel 10 Incassokosten

 1. Is de afnemer in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meerder verplichtingen, dan komen alle daadwerkelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van afnemer. Dit met een minimum van € 150,--;

 2. Afnemer is over de gemaakte (incasso)kosten rente verschuldigd zoals bedoeld in artikel 7 lid 3.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. Indien DutchHomemade aansprakelijk is voor directe schade is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot maximaal het factuurbedrag van de desbetreffende bestelling c.q. levering. In elk geval kan de aansprakelijkheid van DutchHomemade niet verder reiken dan een aan DutchHomemade te verstrekken uitkering door de assuradeur. Elke indirecte schade, waaronder mede begrepen omzet- en/of winstderving, is uitgesloten.

 2. Afnemer vrijwaart DutchHomemade voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan afnemer of een derde toerekenbaar is.

Artikel 12 Geschillen

 1. De rechter in de regio van vestigingsplaats van DutchHomemade is bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, kennis te nemen. Dit tenzij dwingend een andere rechter is voorgeschreven. Niettemin heeft DutchHomemade het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

 2. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 3. De mogelijkheid tot het instellen van enige rechtsvordering of het aanhangig maken van een geschil vervalt na verloop van één jaar nadat de aanleiding daartoe is ontstaan.

Artikel 13 Toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst tussen DutchHomemade en de afnemer is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 14 Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

1. Wijzigingen van de algemene voorwaarden zullen aan de opdrachtgever schriftelijk worden medegedeeld, onder toezending van een exemplaar van de nieuw geldende voorwaarden. Ingeval de opdrachtgever niet binnen een maand na toezending schriftelijk per aangetekend schrijven bezwaar maakt tegen toepasselijkheid op de lopende overeenkomst of opdracht, beheersen de nieuwe voorwaarden de lopende overeenkomst of opdracht. Maakt de opdrachtgever echter wel tijdig bezwaar dan blijven de oude voorwaarden van toepassing.